Etický kodex skupiny CITO

A. Preambule

Vyhlásili jsme tento Etický kodex za účelem zachování své nezávislosti, a abychom dostáli své podnikatelské odpovědnosti. Etický kodex CITO – CITO Code of Conduct – je vlastním závazkem všech pracovníků a pracovnic, že budou v každodenním profesním životě jednat korektně a s vědomím odpovědnosti. Pro naše obchodní partnery bychom chtěli být transparentním, odpovědným a eticky korektně jednajícím partnerem, k čemuž nám tento kodex poskytuje přiměřený rámec pro jednání. Pro lepší čitelnost je v textu použit pojem „pracovník“. Míněni jsou vždy pracovníci i pracovnice. 

B. Rozsah platnosti

Etický kodex platí pro všechny společnosti skupiny CITO v tuzemsku i zahraničí (zkráceně pouze „CITO“) i pro všechny pracovníky nezávisle na jejich funkci a hierarchii. 

Pokud právo některé země v jednotlivém případě stanoví přísnější úpravy než zásady zde obsažené, má právo příslušné země přednost. Úkolem vedoucích pracovníků je jít při respektování Etického kodexu obzvlášť příkladem. 

1. Dodržování zákonů

Zavazujeme se dodržovat všechny pro nás relevantní zákony a nařízení, jak příslušných zemí, tak také Evropské unie (EU), a respektovat konvence Mezinárodní organizace práce (ILO) a Organizace spojených národů (OSN). Pokud v nich jsou upraveny situace a okolnosti stejného druhu, platí úprava stanovující nejpřísnější požadavky. Naši pracovníci musí dodržovat následující zásady a nesmějí je obcházet pomocí jiných dohod.

2. Korupce a uplácení

Při jednání se zákazníky, dodavateli a poskytovateli služeb i státními institucemi musí být na obou stranách striktně oddělovány zájmy skupiny CITO a soukromé zájmy pracovníků CITO. K jednání a rozhodování dochází vždy bez zvažování, která se netýkají věci, a bez osobních zájmů, tj. nesmějí být přijímány nepeněžité požitky jako protislužba za upřednostňování v obchodním styku. 

Na druhé straně se naši pracovníci zavazují nenabízet ani nepožadovat žádné dary, platby, pozvání nebo služby, které by mohly nepřípustným způsobem ovlivnit obchodní vztahy.

3. Obchodní předpisy pro export, konfliktní minerály

CITO nedodává přímo ani nepřímo výrobky nebo služby do zemí, na které se vztahují mezinárodní obchodní sankce. V současné době to jsou Severní Korea, Sýrii a Irán a dále Krym/Sevastopol a Donbas na Ukrajině. Pro výrobky, které mohou spadat do kategorie tzv. dvojího užití, žádáme o potřebné vývozní licence.

CITO nebo naši prodejní partneři porovnáváním aplikovatelných sankčních seznamů (min. OSN, EU, USA a příslušná země vývozu) pravidelně provádějí prověrky skutečných a potenciálních zákazníků, přičemž naši prodejní partneři dodržují minimálně stejná pravidla jako ta, která máme dispozici.

Naše výrobky neobsahují žádné konfliktní minerály (např. cín, wolfram, tantal, zlato).

4. Účetní evidence

Použití finančních prostředků ve skupině CITO je přípustné jen tehdy, pokud jsou příslušné operace řádně zaúčtovány. Žádosti o zaplacení a platby smějí být podávány resp. prováděny výhradně v zájmu společností. Musí existovat soulad s příslušnými účetními podklady.

5. Právo hospodářské soutěže

Sázíme na férovou hospodářskou soutěž s konkurenty na trhu. Od našich pracovníků a osob pověřených CITO očekáváme, že budou dodržovat všechny aplikovatelné tuzemské a zahraniční kartelové zákony a kartelové zákony EU. Dohody, které mají vliv na ceny nebo podmínky nebo jiná opatření, která nepřípustným způsobem brání volné hospodářské soutěži, jsou nepřípustné.

6. Ochrana dat

Zavazujeme se k důvěrné a transparentní komunikaci. Zavazujeme se zachovávat podniková a obchodní tajemství. Důvěrné informace nesmějí být neoprávněně předávány třetím osobám, ani ukládány na externí datové nosiče nebo předávány na soukromé e‑mailové účty, pokud k tomu výslovně nebylo vydáno povolení. Důvěrné informace musí být zveřejněny pouze tehdy, pokud k tomu dochází na základě zákonem stanovených předpisů nebo na nařízení soudu. I po ukončení zaměstnaneckého poměru nadále trvá povinnost utajení důvěrných dat.

7. Bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Učiníme všechna potřebná opatření, abychom zabránili úrazům a nebezpečím ohrožujícím zdraví, která souvisí s činností pracovníků. Zavazujeme se průběžně zlepšovat pracovní prostředí. Od našich pracovníků očekáváme, že přijmou vlastní odpovědnost za zachování zdraví a budeme je podporovat, aby si zachovalí nebo dále rozvíjeli způsob života podporující zdraví. Proto je během pracovní doby zakázána konzumace alkoholu, drog nebo jiných omamných prostředků.

8. Pracovní doba

Zavazujeme se dodržovat příslušné zákonné předpisy i podnikové standardy týkající se pracovní doby a zákonem stanovených svátků. 

9. Odměňování

U CITO se odměna za práci řídí podle zákonem stanovených resp. podnikových standardů. Pracovníci jsou jasně a pravidelně informováni o složení odměny za práci.

10. Práva pracovníků

Respektujeme svobodu organizování a shromažďování našich pracovníků. Ujišťujeme, že pracovníci, kteří se tímto způsobem budou angažovat, nemusí počítat s žádnými negativními důsledky. 

11. Práce dětí a mladistvých

CITO garantuje respektování práv dětí a mladistvých. CITO netoleruje žádné vykořisťování dětí a mladistvých. Dětská práce ve smyslu konvencí ILO a Organizace spojených národů jakož i národních ustanovení je zakázána. Věková hranice pro povolené zaměstnání není nižší než věk pro povinnou školní docházku a v žádném případě nečiní méně než 15 let. Mladiství nesmějí být vystavováni žádným nebezpečným, nejistým nebo zdraví ohrožujícím situacím.

12. Nucená práce

CITO odmítá jakoukoli formu nucené práce. V souladu s konvencemi ILO jsou všechny formy nucené práce i práce porušující lidská práva zakázány. 

13. Podporování pracovníků

V souladu s naší filozofií řízení uskutečňujeme hodnoty připravenosti dále se rozvíjet, orientace na výkon a respekt. Podporujeme osobní rozvoj jednotlivce. Za tímto účelem realizujeme adekvátní programy pro personální vývoj a pro další vzdělávání a umožňujeme pracovníkům ztotožnit se s podnikem. Na druhé straně očekáváme od našich pracovníků otevřenost a připravenost převzít vlastní odpovědnost a dále se rozvíjet.

14. Rovnost šancí

CITO garantuje vzájemné férové a respektu plné zacházení. Nebude tolerován žádný způsob šikanujícího chování ani verbálního, tělesného a/nebo sexuálního nátlak a/nebo obtěžování. Kromě toho se angažujeme proti jakékoli diskriminaci, ke které nesmí při přijetí do zaměstnání a při práci docházet. Rozlišování podle 

 • etnického, národního a sociálního původu
 • rasy
 • barvy pleti
 • pohlaví
 • věku
 • národnosti
 • náboženské příslušnosti
 • politických názorů
 • tělesného nebo duševního postižení
 • sexuální orientace

nebo jiných osobních znaků je zakázáno.

15. Ochrana životního prostředí

Zavazujeme se dodržovat platné zákony a minimální požadavky týkající se ochrany klimatu a životního prostředí. Naši pracovníci zacházejí svědomitě s přírodními zdroji. Uvědomělý vztah k životnímu prostředí pro nás znamená:

 • efektivní využívání zdrojů (energie, voda, suroviny, vzduch)
 • používání materiálů šetrných k životnímu prostředí
 • nepoužívání materiálů v rozporu se zákonem (např. ilegálně získané dřevo)
 • vyvarování se vzniku emisí a tvorby odpadů
 • vybudování systému managementu k šetření přírodních zdrojů

16. Komunikace

Tento Etický kodex je dostupný všem pracovníkům CITO a bude k dispozici v jazycích příslušných zemí. Kromě toho je k dispozici na internetu na www.cito.de.

C. Postup při podání stížnosti

Očekáváme, že všichni pracovníci budou ve smyslu tohoto Etického kodexu jednat odpovědně. V případě odůvodněného podezření na porušení Etického kodexu se pracovník může rozhodnout a obrátit se na vedení společnosti nebo na vybrané zastoupení zaměstnanců. Pracovníci, kteří v dobré víře oznámí podezřené na nesprávné chování, se nemusí bát žádných negativních následků. Stížnostní řízení však nesmí být použito k tomu, aby byla vědomě oznamována falešná upozornění nebo rozšiřovány nepravdivé informace. Oznámení o případných porušeních kodexu probíhá při zachování anonymity.  

D. Sankce

V závislosti na závažnosti porušení si CITO vyhrazuje právo zavést disciplinární a/nebo právní opatření.

Schwaig, im brezen 2020